خودسازی بدون انگیزه

حجت الاسلام دریایی
جلسه صفرم

مقدمه

مقدمه اول فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

مقدمه دوم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

جلسه اول

شامل 3 درس گفتار

درس گفتار اول فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

درس گفتار دوم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

درس گفتار سوم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

جلسه دوم

شامل 3 درس گفتار

درس گفتار چهارم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

درس گفتار پنجم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

درس گفتار ششم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

جلسه سوم

شامل 3 درس گفتار

درس گفتار هفتم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

درس گفتار هشتم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

درس گفتار نهم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

جلسه چهارم

شامل 3 درس گفتار

درس گفتار دهم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

درس گفتار یازدهم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه

درس گفتار دوازدهم فایل صوتی

دوره آموزشی خوسازی بدون انگیزه